De Business Case

Waarom is er eigenlijk een nieuw arbeidsmarktsysteem nodig? Waarom bouwen wij Loopbruggen naar een (andere) Baan? Een circulaire arbeidsmarkt waar een naadloze overstap naar een (andere) baan (oftewel van contract naar contract) mogelijk is, heeft een positieve invloed op het individu, bedrijven, de economie en de maatschappij.

De Business Case

Er is geen tijd te verliezen

De arbeidsmarkt loopt vast. We ervaren inmiddels dagelijks de tekorten aan den lijve. Treinen die uitvallen, vakanties die worden gecanceld en horecazaken die een dag minder opengaan door het tekort aan medewerkers. Het huidige arbeidsmarktsysteem toont barsten en is toe aan vervanging: we hebben een arbeidsmarktsysteem nodig dat flexibel kan inspelen op veranderingen. 

Tekorten en overschotten veranderen continu. Echter blijven mensen in het huidige arbeidsmarktsysteem in hun baan omdat perspectief op andere mogelijkheden ontbreekt. In de ideale situatie is er perspectief op een infrastructuur die ervoor zorgt dat iedereen vanuit ‘wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik’ altijd veilig kan overstappen naar een baan waar hij/zij van betekenis wil en kan zijn. Zo wordt het werkgeluk vergroot en worden de tekorten structureel aangepakt.

Beter voor onze maatschappij en economie

Het faciliteren van een transitie van arbeidskrachten van krimpsectoren naar groeisectoren is een aanjager voor economische groei: een verhoogd welzijn van medewerkers zorgt voor een hogere arbeidsproductiviteit en verbeterde inzetbaarheid van de beroepsbevolking.  

Een toename in het welzijn, de arbeidsproductiviteit en inzetbaarheid van de beroepsbevolking leidt tot lagere kosten voor de gezondheidszorg en andere sociale voorzieningen.  

Een circulaire arbeidsmarkt vermindert de kwalitatieve werkloosheid en leidt tot minder sociale ongelijkheid, met als resultaat een maatschappij waarin medewerkers weerbaarder en gelukkiger zijn. 

Als gelden verlegd worden levert dat financieel veel voordeel op, en is er een positieve business case voor heel Nederland. 

Beter voor werkgevers 

Een structurele verandering op de arbeidsmarkt helpt om de grote tekorten op te lossen. Als werkgevers zich richten op de permanente ontwikkeling van medewerkers dan worden zij gestimuleerd om een overstap te maken wanneer zij ergens anders meer van betekenis kunnen zijn. Dit leidt tot een hogere productiviteit en op deze manier zijn reorganisaties zelden meer nodig.

Het oplossen van de ondercapaciteit in de tekortsectoren (zorg, onderwijs, ict en energietransitie), verlaagt de hoge werkdruk en de gevolgen daarvan, zoals ziekteverzuim en verloop van personeel. Op korte termijn worden ook de inhuurkosten van tijdelijk personeel lager, terwijl op de langere termijn de sectoren beter zijn toegerust om in te spelen op grote maatschappelijke vraagstukken zoals vergrijzing en voldoende onderwijscapaciteit. Werkgevers die medewerkers – die niet meer op hun plek willen of kunnen blijven zitten – perspectief op de Loopbruggen bieden, geven daarmee invulling aan goed werkgeverschap en plukken de vruchten ervan (o.a. gemotiveerde medewerkers). Hiermee vervult het bedrijfsleven een centrale rol in het verwezenlijken van de Europese doelstellingen ten aanzien van het leven lang leren voor alle werkenden, inclusief praktisch geschoolde medewerkers. 

300+ deelnemende bedrijven en instellingen

Beter voor het individu

Medewerkers die perspectief en mogelijkheden tot zelfontplooiing worden geboden zijn gemotiveerd en productief. Daarnaast is er minder kans op ziekte, langdurige uitval of ontslag. Dit creëert inkomenszekerheid, koopkracht, ruimte voor meer participatie in de maatschappij en een gelukkiger individu. Kwalitatieve werkloosheid en leidt tot minder sociale ongelijkheid, met als resultaat een maatschappij waarin medewerkers weerbaarder en gelukkiger zijn. 

Finalisering Business Case

De Business Case voor Nederland zal met behulp van externe partijen nog verder worden geconcretiseerd. We verwachten deze berekening dit jaar af te ronden.