Er is enorm veel geld, zowel bij bedrijven, instellingen, overheid als instanties. Waar de besteding van geld voorheen vaak gericht was op behoud van dezelfde baan, werk in dezelfde sector of het opvangen van werkloosheid, wordt het geld nu ingezet voor persoonlijke ontwikkeling en kansrijke transities. Het verleggen van de inzet van financiële middelen van het ondersteunen bij werkloosheid naar het stimuleren van transitie, leidt tot een voor Nederland financieel, sociaal en maatschappelijk positieve business case. 

Wij pleiten ervoor dat onder de Loopbruggen naar (andere) Baan een bijpassende financiële structuur is die gedurende de overstap naadloos de benodigde financiële ondersteuning garandeert. De overstapper gaat van contract naar contract en heeft inkomen tijdens deze overstap van baan naar baan. Ook zijn de kosten van de Loopbrug gedekt die activiteiten betreffen zoals oriëntatie, matching, omscholing, begeleiding en onboarding in de nieuwe baan. 

We willen naar een situatie waarbij geld dat beschikbaar is via cao’s, transitievergoedingen, subsidies, Opleidings- en Scholingsfondsen, zodanig is aangewend dat iedere overstap van begin tot eind financieel geborgd is. De financiering is sluitend, toereikend en toegankelijk. Sluitend en toereikend doordat bijvoorbeeld subsidies waar nodig gestapeld kunnen worden. Toegankelijk door alle regelingen overzichtelijk aan te bieden, met name ook voor het midden- en kleinbedrijf, aangezien zij vaak het meest zijn aangewezen op publieke middelen om een overstap voor medewerkers financieel haalbaar te maken. De investeringen leiden tot een financieel, sociaal en maatschappelijke positief resultaat voor Nederland.