Privacy

Laatst bijgewerkt op 13 juni 2022

Privacyverklaring

Stichting De Buitenboordmotor | Scheepstimmermanstraat 132 | 1019 WZ Amsterdam | KvK-nummer 75621215 | www.debuitenboordmotor.nl | [email protected] |

Inhoudsopgave

1.      Verwerkingsverantwoordelijke

2.      Soorten gegevens

3.      Bron van verkrijging

4.      Grondslagen voor verwerking

5.      Doeleinden voor verwerking

6.      Delen van gegevens

7.      Bewaartermijn

8.      Beveiliging

9.      Social media kanalen

10.    Rechten als betrokkene

11.     Wijzigingen

12.     Vragen en contactgegevens

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Stichting De Buitenboordmotor, hierna te noemen als ‘BBM’, verwerkt privacygevoelige gegevens (hierna: persoonsgegevens of gegevens genoemd). Onder het verwerken wordt verstaan al het gebruik van je persoonsgegevens, zoals het verzamelen, gebruiken, opslaan, en overdragen. BBM handelt als verwerkingsverantwoordelijke zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Soorten gegevens

BBM verwerkt de volgende persoonsgegevens voor de in deze privacy policy genoemde doelen:

 • Titulatuur;
 • Naam, adres en woonplaats;
 • Geslacht;
 • Contactgegevens zoals een (mobiel)telefoonnummer, e-mailadres en Skype-naam;
 • Gegevens van social media accounts, in het bijzonder de SpeakAp, waaronder berichten en foto’s van betrokkene;
 • Gegevens uit een CV of andere aangeleverde documenten zoals o.a. functietitel, werkervaring, competenties en talenkennis;
 • Resultaten en uitslagen van talent-, drijfveer-, competentie- en motivatietesten en/of enquêtes die gedurende de ‘Proeftuin’ bij jou worden afgenomen;
 • Scores met betrekking tot beroepsinteresses en beroepsgeschiktheid;
 • Data van experts die gedurende de ‘Proeftuin’ diensten leveren t.b.v. het ‘Proeftuin’ programma
 • Vragenlijsten ter evaluatie van het programma en het meten van de effecten van dit programma op motivatie, gedrag en de duurzame inzetbaarheid, uitgevoerd door de Buitenboordmotor en o.a. in samenwerking met onderzoek partner TNO.
 • Eigen formulieren / beschrijvingen (motivatie, reflecties etc.) en feedbackformulieren (incl. beschrijvingen, bijvoorbeeld bij 360 graden feedback) die zijn ingevuld ten tijde dat betrokkene contact heeft met BBM;
 • Overige gegevens uit e-mail correspondentie of opgeslagen in notities;
 • Technische gegevens. Deze omvatten IP adres, MAC-adres, logingegevens, cookie identificators, het type en de versie van de browser die u gebruikt, de instelling en de ligging van de tijdzone, de types en de versies van browser plug-ins, het besturingssysteem en platform en andere technologie op de toestellen die u gebruikt om onze website te bezoeken of onze diensten te gebruiken.

Ook verzamelen, gebruiken en delen we voor welk doeleinde dan ook samengevoegde gegevens, bestaande uit statistische gegevens of demografische gegevens. Samengevoegde gegevens kunnen van uw persoonsgegevens afgeleid zijn, maar ze worden door de wetgever niet als persoonsgegevens beschouwd, zolang uw identiteit er niet rechtstreeks of onrechtstreeks kan uit worden afgeleid. Zolang we de samengevoegde gegevens nog met uw persoonsgegevens kunnen combineren of verbinden, zodat de gegevens u wel rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen identificeren, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens, die in overeenstemming met deze privacyverklaring en de cookieverklaring worden gebruikt.

3. Bron van verkrijging

De voornaamste manier waarop BBM gegevens verkrijgt, is door deze van je te vragen. Je hebt daarbij zelf de keuze of je deze gegevens aan BBM wil verstrekken of niet. Bijvoorbeeld de gegevens die je per e-mail verstrekt. Daarnaast kan BBM informatie van je (oud-)werkgever ontvangen. Wij delen geen informatie met je werkgever zonder jouw toestemming.

Ook kunnen wij gegevens over je verzamelen op basis van je gebruik van onze website. Raadpleeg hiervoor ook onze cookieverklaring op:

4. Grondslagen voor verwerking

We gebruiken je persoonsgegevens alleen wanneer de wetgeving dat toelaat. We gebruiken je persoonsgegevens in de volgende omstandigheden:

 • Wanneer je ons toestemming daarvoor geeft.
 • Wanneer we afspraken die we met jou hebben gemaakt moeten uitvoeren, zoals je deelname aan de Proeftuin.
 • Wanneer dat nodig is voor onze gerechtvaardigde belangen (of die van een derde), zoals het opzetten en organiseren van de proeftuin in samenwerking met onze partners.
 • Wanneer we aan een wettelijke verplichting of voorschriften moeten voldoen.

5. Doeleinden voor verwerking

BBM gebruikt jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om contact met je te onderhouden;
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven en updates over de BBM;
 • Om de Proeftuin te organiseren, te onderhouden en te verbeteren en de doelstellingen van de Buitenboordmotor te realiseren.
 • Om je uit te nodigen voor activiteiten van BBM, nazorg na de ‘Proeftuin’ of andere netwerkaangelegenheden;
 • Je te ondersteunen en coachen bij je persoonlijke ontwikkeling tijdens de ‘Proeftuin’ en je te begeleiden in je carrière en werkzaamheden na de ‘Proeftuin’;
 • Om de afspraken na te komen met de partners die betrokken zijn bij de Proeftuin;
 • Om de overige diensten en producten van BBM te kunnen verbeteren;
 • Om gegevensanalyse toe te passen op de website debuitenboordmotor.nl om onze website, producten/diensten, relaties en ervaringen te verbeteren; en

BBM zal jouw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die hierboven staan beschreven. Je persoonsgegevens kunnen geanonimiseerd gebruikt worden door BBM ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek om de analyses, rapportages en dashboards van BBM te verbeteren en up-to-date te houden.

6. Delen van gegevens

Voor het uitvoeren van onze activiteiten maakt BBM gebruik van derde partijen die door de dienstverlening de beschikking krijgen over jouw gegevens. Het gaat hier met name om partijen die assessments of evaluaties uitvoeren zoals o.a. TNO. BBM verplicht deze derde partijen om in de hoedanigheid van verwerker op te treden. Dit houdt in dat BBM het doel en middelen voor deze verwerkingen bepaalt en de verwerker alleen volgens BBM instructies met jouw gegevens mag omgaan. Deze afspraken legt BBM met elke verwerker vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst. We laten onze externe dienstverleners niet toe om je persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken en laten hen alleen toe om uw persoonsgegevens te verwerken voor de gespecificeerde doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

7. Bewaartermijn

BBM bewaart de persoonsgegevens gedurende de periode dat je contact hebt met BBM en tot 3 jaar na afsluiting van de ‘Proeftuin’, om je ontwikkelingen en vordering te kunnen volgen.

8. Beveiliging

BBM doet haar uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. BBM doet dit door het treffen van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die gelet op de stand van de techniek proberen te voorkomen dat iemand ongeoorloofde toegang tot de gegevens krijgt, deze kan aanpassen, openbaar kan maken of ervoor kan zorgen dat de gegevens verloren gaan. BBM maakt gebruik van een beveiligde Google Drive. Je persoonsgegevens zijn alleen inzichtelijk voor medewerkers van BBM met de bevoegde autoriteit en noodzaak om je persoonsgegevens in te zien. De medewerkers van BBM zijn gebonden aan geheimhouding. Als BBM zogenaamde verwerkers inschakelt, verplicht BBM deze om volgens BBM haar instructies en (beveiliging)standaarden met jouw gegevens om te gaan. De Verwerker moet ook zorgen dat personen die bevoegd zijn tot verwerking van de Gegevens verplicht zijn tot geheimhouding.

We hebben procedures ingevoerd om elke vermoede inbreuk op de beveiliging van de persoonsgegevens te behandelen en brengen je en de toezichthouder daarvan op de hoogte wanneer we daartoe wettelijk verplicht zijn.

9. Social media kanalen

Deze privacyverklaring is eveneens van toepassing op alle personen die onze social media kanalen bezoeken of andere applicaties (apps) zoals de ProeftuinAp.

We maken er je graag attent op dat de privacyverklaringen van de social media kanalen zelf eveneens van toepassing zijn. Indien je vragen hebt bij de verwerking van persoonsgegevens door de social media kanalen zelf, nodigen wij je graag uit om eerst even de privacyverklaring van het betreffende social media kanaal na te gaan. Indien je hierover meer informatie wenst, kun je steeds contact met ons opnemen.

10. Rechten als betrokkene

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Daarnaast heb je het recht op beperking van en bezwaar te maken tegen de verwerking. Tevens wil BBM je wijzen op het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor te allen tijde de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen om je rechten uit te oefenen.

11. Wijzigingen

Deze versie werd laatst bijgewerkt op 17 juni 2020 volgens de vereisten van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming, “AVG”)

BBM kan deze Privacy Policy eenzijdig wijzigen. BBM raad je dan ook aan om regelmatig deze policy op wijzigen te controleren. Als BBM grote wijzigingen aanbrengt, zal BBM je daarvan op de hoogte stellen. Bijvoorbeeld door een melding op de website debuitenboordmotor.nl te plaatsen of via e-mail. De laatste wijziging was in juni 2022.

12. Vragen en contactgegevens

Vragen of klachten op het gebied van privacy kun je stellen via [email protected] of aan:

Stichting De Buitenboordmotor

Ter attentie van Kim Broersen, CFO/CDO

Scheepstimmermanstraat 132, 1019 WZ Amsterdam

Specificeer in je verzoek zoveel mogelijk op welke persoonsgegevens je verzoek ziet, welk recht je wilt uitoefenen en bewijs dat het ook jouw persoonsgegevens zijn. BBM probeert binnen een maand op je verzoek te reageren.