gezamenlijke aanpak met één stem

Het Akkoord van Python is de verbeelding om de huidige tekorten op de arbeidsmarkt samen op te lossen maar heeft nog een hoger doel; te komen tot een samenleving waarin iedereen – huidige en toekomstige generaties – altijd betekenisvol kan (blijven) participeren op de arbeidsmarkt. We VERBEELDEN wat werkgevers met sociale partners, medewerkers, opleiders en overheid kunnen doen om samen te zorgen voor een structureel, nieuw arbeidsmarktsysteem. Het Akkoord van Python is ontstaan door te leren in de praktijk met alle partners in het consortium en VERBINDT daarmee alle relevante stakeholders op de arbeidsmarkt. Doel van het akkoord is om daadwerkelijk met elkaar TEGELIJKERTIJD een stap naar voren te DOEN!

De overheid helpt versnellen door belemmeringen in wet- en regelgeving weg te halen, stimulerende maatregelingen door te voeren en door ervoor te zorgen dat het geld op de juiste plek wordt ingezet. Dit kan door bestaande geldstromen te verleggen naar wat bij de werkgevers die mensen aannemen in een leerwerktraject nog aanvullend nodig is aan bijvoorbeeld financiering van transitieactiviteiten (zoals begeleiding) en transitie-inkomen of leertijdvergoeding voor overstappers.

De ministeries (met name SZW, OC&W, EZK, VWS) – onder andere daar waar de arbeidsmarkttekorten zitten – trekken gezamenlijk op met één stem voor een integrale infrastructuur/cultuur van baan naar baan op de weg van een leven lang ontwikkelen. Samen optrekken betekent weten van elkaar waar welk ministerie invloed op heeft en welke eerste stappen er gezet kunnen worden naar onderlinge communicatie om daadwerkelijk echt samen te gaan DOEN.

De overheid kan als werkgever bijdragen door belemmerende wet- en regelgeving weg te halen en stimulerende maatregelingen door te voeren. Denk hierbij aan het arbeidsrecht, fiscale regelgeving en regelgeving omtrent uitkeringen. Ook heeft de overheid een grote rol bij het implementeren van het meeneembaar opleidingsbudget.

Hoe mooi zou het zijn als de overheid meer werken loont? Denk aan het implementerende maatregelingen waardoor het systeem van toeslagen en uitkeringen zorgt voor een positieve balans bij werken. Een klimaat van vertrouwen en redelijkheid stelt de werkgevers en de sociale partners in staat om als onderdeel van een leven lang ontwikkelen ook de Loopbruggen te kunnen bouwen. De overheid kan helpen versnellen door de gelden beschikbaar te maken daar waar de urgentie ligt; bij de werkgevers waar de tekorten groot zijn. Voor hen is sluitende financiering nodig om transities van en voor mensen mogelijk te maken.

L e v e n l a n g o n t w i k k e l e n

Resumé

Belemmerende wet- en regelgeving en stimulerende maatregelingen

  • Wetgeving zoals arbeidsrecht, fiscale regelgeving en regelgeving omtrent uitkeringen werken nu soms belemmerend in de mobiliteit van mensen.
  • Het implementeren van een meeneembaar opleidingsbudget.
  • Een klimaat van vertrouwen en redelijkheid stelt de werkgevers en de sociale partners in staat om als onderdeel van een leven lang ontwikkelen ook de Loopbruggen te kunnen bouwen.
  • Overheid stimuleert dat werken meer loont dan niet werken. Het systeem van toeslagen, belastingen en uitkeringen zorgt voor een positieve balans bij werken.

 

Gelden verleggen: daar waar transitieactiviteiten plaatsvinden

 

  • De gelden zijn beschikbaar daar waar de urgentie ligt, voornamelijk bij de werkgevers in de tekortsectoren en de werkgevers die de transitieactiviteiten niet zelf kunnen financieren. Sluitende financiering is nodig om transities van en voor mensen mogelijk te maken.
  • De overbruggingsperiode vraagt om financiering van de omscholings- en transitieactiviteiten. Dit zou tijdelijk gefinancierd kunnen worden door de gezamenlijke ministeries (met name ministeries van tekortsectoren) voor de eventuele gaten bij transitie- en omscholingsactiviteiten. Op termijn kan hierin worden voorzien door sectoroverstijgende scholingsfondsen (zie kopje werkgevers en sociale partners).
  • Met name SZW zou kunnen voorzien, waar nodig, in financiering van transitie inkomen zowel tijdens leertijd en van de (op termijn steeds kleiner wordende) overstaptijd.
  • De ministeries (met name SZW) voorzien in een vangnet voor overstappers die de overkant van de Loopbruggen niet halen (WW) en touwladders (naar de Loopbruggen) voor degenen die niet vanuit een latende werkgever op de Loopbrug stappen (zzp’ers, niet werkenden).

 

Het Akkoord van Python beschrijft de algemene veranderingen waardoor de overheid het proces naar een nieuw arbeidsmarktsysteem kan versnellen. De concrete aanbevelingen per ministerie worden verder uitgewerkt in losse documenten.