Drie Focuspunten

We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them” – Albert Einstein. Dus bouwen wij een radicaal ander arbeidsmarktsysteem. We focussen ons op de drie belangrijke punten. 

Focuspunt 1

Werkgevers, medewerkers en sociale partners nemen het voortouw

Werkgevers dragen met hun HR-beleid bij aan een groot, kwalitatief hoogwaardig en gemotiveerd arbeidspotentieel voor Nederland. Medewerkers worden altijd gemotiveerd en voelen zich veilig om zich te blijven ontwikkelen en te bewegen met perspectief. Niemand anders kan het doen! 

Permanente ontwikkeling

Werkgevers, medewerkers en sociale partners richten zich op permanente ontwikkeling van medewerkers zodat zij relatief eenvoudig in staat zijn om van baan naar baan te bewegen. CAO’s zijn gericht op het faciliteren van de toegang tot werk waar mensen nodig zijn. Scholingsgeld kan flexibeler ingezet worden door het individueel en meeneembaar te maken, en er is financiering voor heroriëntatie gedurende de loopbaan.

Medewerkers worden zo gestimuleerd en voelen de ruimte om een overstap te maken wanneer zij op een andere plek – binnen of buiten het bedrijf - meer van betekenis kunnen en willen zijn. Op deze manier zijn reorganisaties zelden meer nodig. Ten behoeve van de noodzakelijke omscholing werken werkgevers en opleiders samen bij het aanbieden van leer-werktrajecten op maat aan de overstappers. 

Focuspunt 2

De mens centraal binnen HR- en scholingsbeleid

Eigen regie voor overstappers 

Cruciaal voor sterke Loopbruggen van Baan naar Baan is oog voor de mens, die wil en kan meebewegen met de vraag vanuit de arbeidsmarkt en daardoor steeds opnieuw tot bloei kan komen. Om in beweging te komen, is het noodzakelijk dat mensen een goed beeld hebben van wie ze zijn, wat ze willen en wat ze kunnen.

Het actief meebewegen van mensen op de arbeidsmarkt, vraagt om een focus op eigen regie en het maken van gemotiveerde keuzes om zich een leven lang te blijven ontwikkelen. Zo is in- en externe mobiliteit, als onderdeel van ieders leven lang ontwikkelen, voor iedereen een vanzelfsprekendheid die meerdere keren plaatsvindt in een loopbaan van ruim 50 jaar.  

Talent, kennis en vaardigheden zijn leidend  

Werkgevers kijken naar wie iemand NU is en naar wat hij of zij kan en wil. Documenten over het verleden (diploma’s, cv) zijn daarin niet allesomvattend; in een Persoonlijk Profiel Paspoort wegen talent en potentie zwaar mee.

Op basis van zo’n Persoonlijk Profiel Paspoort bieden werkgevers – in samenspraak met de opleiders – een op de persoon afgestemd leer-werktraject aan. Een leer-werktraject biedt financiële stabiliteit. Het onderwijs is individueel, op maat, waarbij bovendien maandelijks gestart kan worden. Het individuele leertraject is gericht op de kennis en vaardigheden die nog nodig zijn voor de nieuwe baan. Begeleiding met aandacht voor de overstapper vanuit opleider en werkgever draagt bij aan een soepele onboarding. 

Focuspunt 3

Geld op de juiste plek

Sociaal, maatschappelijk en economische impact

De Loopbruggen van Baan naar Baan hebben een positieve impact op het BBP door hogere arbeidsproductiviteit en lagere WW-kosten. Om de reis over de Loopbruggen voor iedereen veilig te maken moeten de activiteiten van oriëntatie en omscholing en het inkomen tijdens de transitie van baan naar baan geborgd zijn. Er zijn momenteel veel gelden beschikbaar hiervoor maar deze worden niet zodanig belegd. Door het verleggen van beschikbare private en publieke gelden kunnen de Loopbruggen van Baan naar Baan zonder een extra beroep te doen op publieke gelden gefundeerd worden. Dit kan al op korte termijn worden gerealiseerd door relatief simpele beleidswijzigingen. De uitkomst van deze verlegging van gelden is een financieel, sociaal en maatschappelijk positieve business case voor Nederland.

Maatschappelijke business case

Het inkomen van de overstapper is veilig gesteld

Onder de Loopbruggen van Baan naar Baan ligt een bijpassende financiële structuur die gedurende de overstap naadloos de benodigde financiële ondersteuning garandeert. De overstapper gaat van contract naar contract en heeft inkomen tijdens de overstap van baan naar baan. Ook zijn de kosten van de Loopbruggen gedekt die activiteiten betreffen zoals oriëntatie, matching, omscholing, begeleiding en onboarding in de nieuwe baan. 

De activiteiten voor de overstap zijn financieel gedekt

Geld dat beschikbaar is via cao’s, transitievergoedingen, subsidies, opleiding- en scholingsfondsen, is zodanig aangewend dat iedere overstap van begin tot eind financieel geborgd is.  De financiering is sluitend, toereikend en toegankelijk. Sluitend en toereikend doordat bijvoorbeeld subsidies waar nodig gestapeld kunnen worden. Toegankelijk door alle regelingen overzichtelijk aan te bieden, met name ook voor het midden- en kleinbedrijf, aangezien zij vaak het meest zijn aangewezen op publieke middelen om een overstap voor medewerkers financieel haalbaar te maken. De investeringen leiden tot een financieel, sociaal en maatschappelijke positief resultaat voor Nederland.